Asigurarea CASCO

Asigurarea facultativa auto CASCO Transilvania Broker Sibiu
Asigurarea facultativa auto CASCO Transilvania Broker Sibiu

Asig­u­rarea casco iti pro­te­jeaza masina de aproape orice fel de daune. Prin­ci­palele riscuri care sunt asig­u­rate de polita casco sunt acci­den­tele rutiere (cioc­niri, col­iz­iuni etc), daunele cauzate de fenomenele atmos­ferice (fur­tuna, grind­ina, nin­sori abun­dente etc.), incendii, explozii, van­dalizari, caderi de copaci sau alte cor­puri, fur­tul total sau par­tial etc.
La polita casco se pot adauga si acoperiri pen­tru ser­vicii de asis­tenta rutiera – chel­tu­ieli de tractare, asis­tenta tehnica sau cazarea de urgenta a pasagerilor autovehiculului asigurat.

Cum iti faci o asig­u­rare casco

Asig­u­rarea casco nu este oblig­a­to­rie, dar acest lucru nu inseamna ca ea nu este abso­lut nece­sara, mai ales in con­di­ti­ile cresterii con­tinue a tar­ifelor de ser­vice. Indifer­ent de autovehiculul pe care il con­duci, noi, ca bro­ker avizat, iti putem reco­manda pro­dusul potrivit. Te asiguram de profesionalismul nostru in  analiza nevoile tale si o sa analizam impreuna ofertele societatilor adaptate exact nece­si­tatilor tale in ceea ce priveste ser­vici­ile de dauna, service-urile cu decon­tare directa, pre­tul, riscurile acoperite, fran­sizele, suma asig­u­rata.

Ce acte sunt nece­sare pen­tru asig­u­rarea casco

Fie ca vrei sa cal­culezi o oferta sau chiar sa ti se emita polita, avem nevoie de o copie a car­tii de iden­ti­tate sau a talonu­lui si cartea de identitate sau cui-ul per­soanei asig­u­rate. Aceste documente sunt nece­sare in orig­i­nal in caz de dauna, iar daca le pierzi, tre­buie sa anunti ime­diat com­pa­nia unde ai incheitat asig­u­rarea casco. In caz con­trar risti sa nu pri­mesti despagu­birea, mai ales in cazul fur­tu­lui masinii.

Ele­mentele impor­tante ale politei casco

Val­oarea de nou — este val­oarea de fac­tura (in cazul masinilor noi) sau val­oarea inscrisa intr-un cat­a­log spe­cial­izat uti­lizat in indus­tria de asig­u­rari: euro­tax, apia etc.
Suma asig­u­rata – este val­oarea pe care o acopera polita casco. Este cal­cu­lata folosind un algo­ritm si reprez­inta, in prin­cipiu, diferenta dintre val­oarea de nou si a fac­torului de uzura. Acesta vari­aza de la asig­u­ra­tor la asig­u­ra­tor, de aceea sumele asig­u­rate vor fi diferite in ofer­tele com­pani­ilor de asig­u­rari.
Fran­siza — este partea din dauna pe care o suporti tu, ca ben­e­fi­ciar al polittei. Sunt mai multe tipuri de fran­size: fran­size la daune par­ttale si la dauna totala, fran­size fixe sau pro­cen­tuale (din suma asig­u­rata sau din dauna), fran­size pe grupe de riscuri – avarii, furt, van­dal­ism etc.
Nu intot­deauna fran­siza 0 este cea mai buna solu­tie! Fran­siza inseamna in prin­ci­pal o economie pe care o faci la incheierea politei. Noi te putem sfatui in func­tie de istoricul tau per­sonal daca si ce tip de fran­siza sa alegi.
Prima de asig­u­rare — este pre­tul pe care-l plat­esti pen­tru polita, sta­bilit in func­tie de datele tehnice ale masinii, de datele pro­pri­etaru­lui si de clauzele supli­mentare pen­tru care ai optat. Se poate achita inte­gral sau in rate.

Ce despagubeste polita de asig­u­rarea casco

Polita casco poate despagubi daune par­tiale si/sau daune totale.
Mecan­is­mul despagu­birii unei avarii par­ttale este urma­torul: reparatie (atunci cand aceasta este posi­bila), inlocuirea pieselor, cand aces­tea nu mai pot fi reparate.
In cazul daunei totale, asig­u­ra­torul face o eval­u­are a epavei (prac­tic intr-un sis­tem pro­priu de lic­itare a epavelor), epava este van­duta celui care casstiga lic­i­ta­tia, iar asig­u­ra­torul plat­este diferenta pana la suma asig­u­rata. Din aceasta se scad even­tualele fran­size sau rate nea­chi­tate de prima.

Despagu­birea furtului

Atat in cazul fur­tu­lui din autove­hicule, cat si al fur­tu­lui de autove­hicule, exista un ter­men legal de anchetare a cazu­lui de 60 de zile. Pasii care tre­buie par­cursi sunt: avizarea daunei la asig­u­ra­tor (la furt par­tial se face si con­statarea), comu­ni­carea cu poli­tta, care se face la 30 si 60 de zile de la comiterea fur­tu­lui, care are ca scop urmarirea cazu­lui anchetei. Daca demer­sul poli­ttei nu se incheie cu suc­ces, aceasta va elib­era o adresa ofi­ciala prin care va con­firma acest lucru. Dupa acest moment poti face cer­erea de despagu­bire si poti primi despagubirea.Daca vrei sa ne lasi un mesaj, apasa butonul de contact
Translate »